VvE Jaarvergadering. Wat zijn de rechten en plichten van de leden?

VvE Jaarvergadering. Wat zijn de rechten en plichten van de leden?
6 februari 2019 Jan Willem Hens
VvE Jaarvergadering

VvE Jaarvergadering. Hoe zit dat precies

Een VvE Jaarvergadering wordt, het woord zegt het al, eens per boekjaar gehouden. Een boekjaar is meestal een kalenderjaar. Daarnaast kunnen leden altijd een extra VvE Jaarvergadering aanvragen. Een extra vergadering aanvragen kan altijd door één of meerdere leden. Hoeveel leden dit moeten zijn staat in de Splitsingsacte. Meestal moeten zij minstens 10% van de stemmen hebben.

Wanneer een VvE Jaarvergadering moet worden gehouden staat ook in de Splitsingsacte. Meestal is dit binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Voor de meeste VvE’s in Amsterdam loopt het boekjaar van 1 januari tot 31 december. Meestal wordt in de VvE Jaarvergadering de volgende zaken besproken en vastgesteld: De jaarrekening van het afgelopen jaar. De bestemming van het resultaat. Het budget voor het komend boekjaar. Daarnaast zaken als onderhoud verzekeringen. Maar ook bijvoorbeeld wijzigingen in de splitsingsacte als dat nodig is.

Wie mag er stemmen op de VvE Jaarvergadering

Alle eigenaren van een appartementsrecht hebben stemrecht op de VvE Jaarvergadering. Wie de eigenaren zijn is meestal wel bekend. Weet je het niet zeker kijk dan in het Het Kadaster In het kadaster staan altijd de eigenaren. Maar ook waar zij wonen als dat niet in het appartement van de VvE is. Hoe het stemrecht in de VvE Jaarvergadering precies zit staat ook weer in de Splitsingsacte. Daar vind je ook hoeveel stemmen iemand heeft. Niet iedereen hoeft evenveel stemmen te hebben. Er zijn wel een aantal belangrijke zaken die je moet weten. Zijn er bijvoorbeeld twee of meer eigenaren? Dan mogen zij slechts één stem uitbrengen. Is één van de eigenaren niet aanwezig? Dan mag hij of zij zich laten vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiger moet wel in het bezit zijn van een getekende machtiging. Wat belangrijk is dat er een presentielijst getekend moet worden.

Wat is nog meer belangrijk?

Aan een VvE Jaarvergadering zitten een aantal formele verplichtingen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan: het tijdig agenderen van de vergadering. Meestal is dit minstens 14 dagen van te voren. Het opstellen van een agenda en het versturen van de stukken. Het laten tekenen van een presentielijst. Controleren of de rechtmatige eigenaren op de vergadering aanwezig zijn. Als niet alle eigenaren aanwezig zijn, mogen er alleen besluiten genomen worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij besluitvorming goed in de gaten houden of er voldoende stemmen voor zijn. Meestal is dit de helft + 1. Dat wordt een gewone meerderheid genoemd. Pas dan is er een goede VvE Jaarvergadering. Meer informatie bij hier.