VvE verduurzamen? De subsidies op een rij

VvE verduurzamen?
De subsidies 2022 én voorwaarden op een rij

Als u onderdeel van een VvE bent en aan de slag wil met met het verduurzamen van uw woning, is het verstandig om samen met de VvE op te trekken.

Sommige verduurzamingsmaatregelen moeten immers op gebouwniveau ingevoerd worden. Ook levert schaalvergroting regelmatig financiële voordelen op. Wanneer uw VvE klaar is om actief in te zetten op verduurzaming, is het tijd om te onderzoeken welke maatregelen bij uw situatie passen. En – niet onbelangrijk – hoeveel dit gaat kosten.

Gelukkig is er een tal van subsidies beschikbaar voor dergelijke maatregelen. Maar wanneer huiseigenaren hierin verdiepen, raken ze vaak al snel verstrikt in de regels en restricties.

Welke verduurzamingssubsidies zijn er nu echt beschikbaar voor VvE’s?
Wat leveren ze op? En waar moeten de VvE’s aan voldoen?

Wij zetten dit belangrijke overzicht voor u op een rijtje.

vve verduurzamen

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Waar begint u als u wil verduurzamen? Een slimme eerste stap is zorgen dat de warmte die wordt opgewekt zo lang mogelijk vastgehouden wordt. Om dit te optimaliseren, kunnen VvE’s de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) gebruiken.

Deze subsidie is bedoeld voor isolatiemaatregelen en energieadvies. De SEEH is in ieder geval nog van kracht tot en met december 2022: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor in totaal 32,2 miljoen euro opzij gezet.

Waar moet u aan voldoen?

Als u subsidie aan wil vragen voor de SEEH, moet u eerst bepalen welke specifieke subsidie u nodig heeft: voor isolatiemaatregelen of voor energieadvies?

Let op! Subsidie voor het energieadvies vraagt u pas aan nadat u het advies al hebt ingewonnen en hier kosten voor hebt gemaakt. U kunt hiervoor slechts één keer subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

Het advies:

 • is na 1 september 2016 opgesteld;
 • is opgesteld door een energieprestatieadviseur (EPA) van een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02. Ga naar de website Centraal Register Techniek, zoek op keurmerk (BRL) 9500-02 en kies een gecertificeerd bedrijf.  
 • bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie;
 • bevat een technische en bouwkundige beoordeling van de thermische schil en de installaties van het gebouw(en), die ter plekke is uitgevoerd;
 • bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen;
 • geeft per maatregel de voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden aan;
 • laat een inschatting van de investering zien;
 • geeft inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen;
 • geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing;
 • geeft uitleg over de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-woning/gebouw.

Wanneer u een advies uit vraagt inclusief procesbegeleiding, gelden deze aanvullende maatregelen:

 • De vereniging besluit op basis van het energieadvies om minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren.
 • Deze maatregelen worden binnen 5 jaar uitgevoerd.
 • Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift van dit besluit stuurt u mee met de aanvraag.
 • Het is ook mogelijk om een energieadvies uit te vragen inclusief een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarbij gelden deze aanvullende maatregelen:
 • In het MJOP zijn minimaal 2 energiebesparende maatregelen opgenomen.
 • De vereniging stelt het plan vast in de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van de vereniging.
 • Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift van dit besluit stuurt u mee met de aanvraag.
 • De maatregelen worden binnen 10 jaar uitgevoerd.

Subsidie voor isolatiemaatregelen wordt ook pas toegewezen wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. U mag deze subsidie wel al aanvragen voordat de maatregelen zijn doorgevoerd.

Isolatiemaatregelen voor koopwoningen:

 • U bent een vereniging waarin zich minstens 1 koopwoning bevindt waarvan de eigenaar ook de bewoner is. De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaars én bewoners zijn lid van de vereniging en hebben maar één woning als hoofdverblijf.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit doen zij volledig, naar waarheid en leesbaar. Dit formulier vindt u hier.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen zijn binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/het gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen vanaf € 25.000 krijgt de vereniging een voorschot van 50%. De resterende 50% betalen wij bij de vaststelling uit na uitvoering van de werkzaamheden. Aanvragen onder de € 25.000 worden in één keer uitbetaald.

Isolatiemaatregelen voor huurwoningen:

 • Bent u een vereniging met verhuurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatssteunregels voordat u SEEH-subsidie aanvraagt.

Elke eigenaar die officieel een (of meerdere) woning(en) verhuurt, moet een verklaring invullen voor de staatssteun: Verklaring staatssteunkaders. Als vereniging voegt u alle ingevulde verklaringen bij de aanvraag toe. U maakt in het aanvraagformulier, in overleg met de verhuurders, een keuze tussen de De-minimisverklaring voor alle verhuurders of de AGVV verklaring (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) voor alle verhuurders. Lees goed de toelichting in het formulier door, zodat u een juiste keuze kunt maken. Dit geldt voor de gehele aanvraag.

Subsidie kan toegewezen worden voor de volgende isolatiemaatregelen:

 • Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
 • Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel als thermische schil, door middel van binnen- of buitengevelisolatie
 • Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
 • Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil
 • Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple-glas

Let op: er moeten dus minimaal twee maatregelen uitgevoerd worden. Per maatregel worden er voorwaarden gesteld aan het minimale oppervlakte dat behandeld wordt. Een compleet overzicht van die voorwaarden vindt u hier.

Subsidie voor de advieskosten voor het aanleggen van oplaadpunten

Overweegt uw VvE om oplaadpunten voor elektrische auto’s te installeren? Vanaf 24 januari 2022 is het mogelijk om binnen de SEEH subsidie aan te vragen voor advies over oplaadpunten. Deze subsidie vergoedt tot 75% van de kosten en heeft een maximum van 1500 euro.

Waar moet u aan voldoen?

 • Het advies moet opgesteld zijn na 5 oktober 2021.
 • In het advies staat een meerjarige prognose van de laadbehoefte van de vereniging met een perspectief van minimaal 10 jaar.
 • Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies aanbevelingen bevatten voor de borging van de brandveiligheid.
 • In het advies staan aanbevelingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 • Het advies bevat aanbevelingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  • een optimale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten;
  • de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast dreigt te raken;
  • borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten. 
 • In het advies staat een toelichting op de relevante wet- en regelgeving.

De subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Wil jouw VvE het proces van het opwekken van energie verduurzamen? Dan komen jullie wellicht in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Als VvE kunt u deze subsidie gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet.

Waar moet u aan voldoen?

Per gewenst apparaat gelden aparte voorwaarden. Hoe dan ook moet de VvE aan onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE:

 • U heeft een geldig KVK-nummer.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U heeft de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie door het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel en/of het betreffende apparaat. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Aansluiting op het warmtenet

Wanneer u een VvE bent van een appartementencomplex is het mogelijk om met de ISDE uw woningen te verduurzamen met een centrale aansluiting op het warmtenet.

Heeft u een totaal vermogen van maximaal 100 kW? Dan ontvangt u tot 2925 euro. Bij een vermogen tussen 100 en 400 kW is dit al 12.334 euro. Zit uw VvE boven de 400 kW? Dan heeft u wellicht recht op een subsidie van 21.906 euro.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie wanneer u op het warmtenet wil aansluiten, moet uw VvE aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aansluiting wordt gerealiseerd door een warmteleverancier. De installatie mag u niet zelf doen.
 • De aansluiting op het warmtenet heeft niet plaatsgevonden voor 1 januari 2021. U vraagt de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor de aansluiting op een warmtenet tekent.
 • U heeft 2 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat u het besluit op de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U levert bewijs aan dat uw appartementencomplex is aangesloten op een warmtenet met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U heeft recht op subsidie als er niet eerder subsidie is verstrekt voor een individuele warmteaansluiting van een appartement van het appartementencomplex.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • U heeft geen recht op subsidie als u subsidie kunt aanvragen of heeft gekregen binnen de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).
 • Een warmtepomp installeren

Het plaatsen van een warmtepomp heeft vele voordelen, zoals nul gaskosten en een lagere CO2-uitstoot. Dankzij de ISDE kunt u vanaf 500 euro subsidie ontvangen. Het ligt aan het apparaat dat u kiest hoe hoog de subsidie wordt. Een compleet overzicht van mogelijke apparaten inclusief de bijbehorende subsidiebedragen vindt u hier.

Aan welke voorwaarden moet uw VvE voldoen voor deze subsidie?

 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
 • U laat de warmtepomp installeren in een gebouw/woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de warmtepomp. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Een zonneboiler installeren

Zonneboilers leveren veel kostenbesparingen op, zo bent u tot 60% minder energie kwijt voor warmwaterbereiding en 35% voor ruimteverwarming. Dankzij de ISDE kunt u een deel van de aanschafkosten van dit apparaat vergoed krijgen. Benieuwd hoeveel subsidie u kunt krijgen voor uw zonneboiler naar keuze? De volledige lijst vindt u hier.

Aan welke voorwaarden moet uw VvE voldoen voor deze subsidie?

 • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonneboiler.
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De installatie is gedaan door bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U neemt de zonneboiler in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonneboiler. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Zonnepanelen installeren

Het installeren van zonnepanelen is één van de bekendste verduurzamingsmaatregelen. Voor de aanschaf van zonnepanelen kan uw VvE nog tot in ieder geval december 2023 subsidie krijgen dankzij de ISDE. De subsidie bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

U kunt aanspraak maken op deze subsidie als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • U kunt subsidie aanvragen voor een zonnepaneleninstallatie met een vermogen vanaf 15 kWp.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.
 • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonnepanelen. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Is uw VvE van plan om duurzame elektriciteit op te wekken uit zonne-energie, windenergie of waterkracht? Dan kunt u gebruik maken van de SCE. Dit is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Ieder jaar wordt per kWh een basisbedrag bepaald per type installatie dat nodig is om de installatie rendabel te maken.

Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en de marktprijs.

Let op! De SCE is begin 2022 gesloten. U kunt vanaf 1 maart tot en met 1 december 2022 de aanvraag indienen. 

Waar moet u aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de SCE moet uw VvE aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De productie-installatie wordt: aan, op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond geplaatst, waarvan de VvE eigenaar is.
 • Bij de aanvraag wordt een lijst toegevoegd met leden van de VvE met de naam en het adres van elk lid.
 • Alle leden van de VvE zijn gevestigd binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat de aanvraag wordt gedaan. Ook de leden die bij een algemene ledenvergadering tegen hebben gestemd.
 • Alle leden hebben een kleinverbruikersaansluiting op het moment dat de aanvraag wordt gedaan.
 • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de VvE.
 • De juiste vergunningen moeten aanwezig zijn, deze worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Woningen van het aardgas halen is één van de prioriteiten van het verduurzamingsbeleid. Dankzij de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen sinds 2021 gemengde VvE’s (waarbij huurders en eigenaar-bewoners door elkaar wonen) ook een subsidie aanvragen. De SAH loopt in ieder geval nog door tot 2023.

Aan welke maatregelen kunt u denken om de woningen aardgasvrij te maken?

 • Het afkoppelen van de aardgasaansluiting bedoeld voor ruimteverwarming, koken en/of warmtapwater en het verwijderen van de gasmeter; 
 • Het aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater; 
 • Andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning of het aansluiten van de woning op een warmtenet;
 • Het aansluiten van de woning op het warmtenet.

Aanpassingen in de woning worden tot 40% vergoed tot een maximum van 1200 euro. De aansluitkosten op het warmtenet worden tot 30% vergoed. Hiervoor is een maximum van 3800 euro beschikbaar.

Waar moet u aan voldoen? 

Om in aanmerking te komen voor de SAH, moet uw VvE aan deze voorwaarden voldoen:

 • De VvE is een gemengde VvE, er wonen huurders en eigenaar-bewoners;
 • Bij de aanvraag wordt een afschrift ingeleverd van het besluit van de algemene ledenvergadering om alle of een deel van de woningen aardgasvrij te maken;
 • Na de aanpassingen is de woning helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet of via een niet-gasgedreven warm tapwatervoorziening. Ook is er geen aardgas in de woning meer nodig om te koken;
 • De subsidie geldt voor alle woningen waarvoor een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018;
 • Woningen die via dezelfde getekende overeenkomst met de warmteleverancier worden aangesloten op een warmtenet, combineert u in één subsidieaanvraag;
 • In de overeenkomst met een warmteleverancier staat/staan:
  • dat de woningen worden aangesloten op een warmtenet;
  • dat de woning binnen 5 jaar op het warmtenet wordt aangesloten;
  • de kosten van de warmteleverancier voor het aansluiten van de woning op het warmtenet.

Gemeentelijke regelingen

Naast de landelijke subsidieregelingen waarvan VvE’s die willen verduurzamen gebruik kunnen maken, kunnen er ook gemeentelijke regelingen zijn waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.