Hoe vaak moet een VvE vergaderen?

Hoe vaak moet een VvE vergaderen?
15 augustus 2018 parelbeheer

U bent lid van een VvE. Dan is de kans groot dat u minimaal een keer per jaar de ALV (Algemene Leden Vergadering) bijwoont. 

Maar wat zijn precies de regels omtrent vergaderingen voor VvE’s? En hoe kunt u uw invloed uitoefenen in deze vergaderingen?

Vergaderregels in de Modelreglementen

Er is geen wettelijke verplichting om elk jaar een vergadering te houden. Echter, in de Modelreglementen staat dat er minstens één keer per jaar een vergadering moet plaatsvinden. Bij voorkeur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 

Deze vergadering wordt ook wel de Algemene Ledenvergadering genoemd. In deze vergadering worden belangrijke zaken besproken, zoals de begroting, de jaarrekening en de hoogte van de servicekosten.

Waarom is het zo belangrijk dat dit in de Modelreglementen staat? Modelreglementen zijn standaardreglementen die worden opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en die dienen als basis voor de statuten van VvE’s. 

Het Modelreglement bevat algemene bepalingen over de taken en verantwoordelijkheden van de VvE, zoals de regels voor de vergaderingen, de verdeling van de kosten en het onderhoud van het gebouw. 

Hoe werkt het stemmen tijdens de VvE-vergaderingen?

Tijdens de ALV’s worden rechtsgeldige besluiten genomen door de leden. Maar wat is nu een rechtsgeldig besluit? Ook dat wordt beschreven in de Modelreglementen.

Zo staat er bijvoorbeeld in Art. 37 van het Modelreglement 1992 dat besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid, oftewel de helft van de stemmen plus één. Als er 10 stemmen zijn, is de volstrekte meerderheid dus 5 + 1. Als er 5 stemmen voor en 5 stemmen tegen zijn, dan is het besluit niet aangenomen.

Naast de volstrekte meerderheid zijn er nog andere vormen van meerderheden, zoals de gekwalificeerde meerderheid, waarbij bijvoorbeeld 80% moet instemmen, en uniciteit, waarbij iedereen moet instemmen. Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing bij wijzigingen van de splitsingsakte.

Maar wat als er op een vergadering onvoldoende stemmen zijn? Het Modelreglement 2006 biedt hiervoor de mogelijkheid om een tweede vergadering te houden, tussen twee en zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen besluiten alsnog worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemmen. Hierdoor kan het besluit uiteindelijk genomen worden door één stemgerechtigde, terwijl de andere leden er wellicht niet voor zijn.

Tot slot: het is zeer belangrijk om van uw stemrecht gebruik te maken, net zoals in een parlementaire democratie. Zo kunt u als lid van de VvE invloed uitoefenen op belangrijke besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw woongenot en de waarde van uw woning. Zorg er dus voor dat u aanwezig bent bij de ALV’s!

Heeft uw VvE moeite met vergaderingen organiseren? Een professionele VvE-beheerder kan uitkomst bieden.