In het nieuws: ‘Slechte fundering kan de waarde van honderdduizenden huizen schaden.’

In het nieuws: ‘Slechte fundering kan de waarde van honderdduizenden huizen schaden.’
13 maart 2024 parelbeheer

Er wordt gesproken over een toenemende nationale crisis betreffende de schade aan funderingen van Nederlandse huizen en gebouwen, aldus Het Parool. Volgens schattingen zullen tegen 2035 maar liefst 425.000 gebouwen in Nederland worden geconfronteerd met ernstige funderingsschade. Deze kwesties hebben niet alleen impact op individuele huiseigenaren, maar ook op Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wanneer er funderingsschade ontstaat bij appartementencomplexen, bedreigt dit de algehele stabiliteit van het gebouw. Dit kan leiden tot aanzienlijke reparatie- en onderhoudskosten, die uiteindelijk door alle eigenaren binnen de VvE moeten worden gedragen.

Maar hoe ontdekt u of uw woning funderingsschade heeft? En wat kan uw VvE doen in zo’n geval? In deze blog gaan we deze vragen beantwoorden en praktische oplossingen bespreken.

Wat is de impact van funderingsschade?

Funderingsschade kan ernstige problemen veroorzaken, zowel voor individuele huiseigenaren als VvE’s. Het kan leiden tot verzakkingen en scheuren in muren, die de stabiliteit van het hele gebouw in gevaar kunnen brengen. Deze schade kan niet alleen de waarde van individuele woningen verlagen, maar ook het vertrouwen van potentiële kopers schaden, waardoor verkoopmogelijkheden worden beperkt.

Voor VvE’s zijn de risico’s nog groter. Funderingsschade kan zich uitbreiden naar gemeenschappelijke ruimtes, structuren en funderingselementen die het hele gebouw ondersteunen. De kosten van het herstellen van dergelijke schade kunnen enorm zijn en moeten worden verdeeld onder alle eigenaren binnen de VvE, wat kan leiden tot financiële lasten, onenigheid en geschillen tussen eigenaren.

Bovendien kan funderingsschade het dagelijks leven van bewoners ernstig beïnvloeden. Naast zorgen over de structurele staat van het gebouw, kunnen scheuren en verzakkingen problemen veroorzaken zoals vochtproblemen, ongelijkmatige vloeren en degradatie van binnenmuren. Dit kan leiden tot hogere onderhoudskosten en een verminderde levenskwaliteit voor de bewoners.

Het is daarom van vitaal belang om proactief te zijn bij het opsporen, voorkomen en aanpakken van funderingsproblemen om de stevigheid en duurzaamheid van gebouwen te waarborgen.

Wat zijn de oorzaken van funderingsschade?

Nu we de impact van funderingsschade hebben besproken, is het ook essentieel om te begrijpen hoe deze schade ontstaat. Funderingsschade kan veroorzaakt worden door verschillende factoren:

1. Bodemgesteldheid

Bodemgesteldheid speelt een belangrijke rol bij funderingsproblemen. Verschillende bodemtypes hebben verschillende draagkracht en reageren anders op water. Bijvoorbeeld, kleigrond kan meer uitzetten en inklinken dan zandgrond, wat kan leiden tot verzakkingen en scheurvorming in de fundering.

2. Water

Ook speelt water een belangrijke rol bij funderingsschade. De interactie tussen water en de bodem beïnvloedt de stabiliteit ervan. Factoren zoals grondwaterstanden, regenval, irrigatie en drainage hebben allemaal invloed op de stabiliteit. Hoge grondwaterstanden kunnen de draagkracht van de bodem verminderen, terwijl langdurige droogte kan leiden tot uitdroging en krimp van de bodem.

3. Bouwtechnische aspecten

Funderingsproblemen kunnen ook optreden door bouwgerelateerde fouten of tekortkomingen. Denk aan onvoldoende diepte van de fundering, slechte betonkwaliteit, gebrekkige wapening en verkeerde constructiemethoden. Deze kunnen allemaal leiden tot structurele zwakheden die de fundering aantasten.

4. Omgevingsfactoren

Factoren in de buurt van een gebouw kunnen ook funderingsschade veroorzaken of erger maken. Denk aan grote bomen die de bodem uitdrogen door wateropname, waardoor de fundering instabieler wordt. Ook bouwwerkzaamheden in de buurt kunnen trillingen veroorzaken die de grond verstoren en de fundering beschadigen.

5. Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is een belangrijke factor bij funderingsschade. Als u de fundering niet regelmatig controleert en onderhoudt, kunnen kleine problemen snel erger worden. Het niet repareren van scheuren in muren of het negeren van tekenen van verzakking kan de situatie verergeren en de fundering in gevaar brengen. Regelmatig onderhoud is daarom essentieel om funderingsproblemen op tijd aan te pakken en verdere schade te voorkomen.

Hoe moet u funderingsschade aanpakken?

Gelukkig zijn er manieren om funderingsschade te detecteren, te herstellen en zelfs te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke tips en adviezen om u op weg te helpen:

Tips voor het detecteren van funderingsschade

  • Inspecteer regelmatig: Voer regelmatig visuele inspecties uit rond uw huis of gebouw. Let op tekenen zoals scheuren in muren, verzakkingen van vloeren, en deuren en ramen die moeilijk sluiten. Zelfs kleine scheuren of verschuivingen kunnen wijzen op mogelijke funderingsproblemen.
  • Let op subtiele aanwijzingen: Naast zichtbare tekenen moet je ook letten op subtiele indicatoren zoals scheefstand van ramen en deuren, afbrokkelend pleisterwerk en scheve plafonds. Deze kunnen ook wijzen op problemen met de fundering.
  • Professionele inspectie: Als u vermoedt dat er funderingsschade is, aarzel dan niet om een professionele inspectie uit te laten voeren door een funderingsspecialist of ingenieur. Zij kunnen de ernst van de schade beoordelen en aanbevelingen doen voor reparaties.

Mogelijke oplossingen en reparatiemethoden

  • Injectie van hars of epoxy: Voor kleine scheuren in de fundering kunnen injecties van hars of epoxy worden gebruikt om de scheuren te dichten en verdere schade te voorkomen.
  • Onderpinnen: Bij ernstige funderingsschade kan onderpinnen nodig zijn. Dit houdt in dat extra steunpalen onder de fundering worden geplaatst om de stabiliteit te herstellen.
  • Vervanging van delen van de fundering: In extreme gevallen kan het nodig zijn om delen van de fundering volledig te vervangen om de stabiliteit van het gebouw te herstellen.

Advies voor preventieve maatregelen

  • Goede drainage: Zorg voor een goede afvoer van water weg van de fundering om vochtproblemen te voorkomen die funderingsschade kunnen veroorzaken.
  • Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in het gebouw om vochtproblemen te voorkomen die de fundering kunnen aantasten.

Wat is de rol van uw VvE bij funderingsschade?

Wanneer er funderingsschade wordt geconstateerd in een appartementencomplex, zijn de reparatiekosten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle eigenaren binnen de VvE. Het is van vitaal belang dat uw VvE actief betrokken is bij het beheer en herstel van het pand om hoge onderhoudskosten te voorkomen en de integriteit van het gebouw te behouden. Uw VvE speelt een cruciale rol in:

Financiële planning

Uw VvE moet ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is in het reservefonds om onvoorziene kosten, zoals funderingsreparaties, te dekken.

Transparante communicatie

Het delen van informatie over de aard en omvang van de funderingsschade is essentieel om overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen en de kostenverdeling.

Besluitvorming en uitvoering

Uw VvE is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het inhuren van professionals voor inspecties en reparaties, evenals voor het toezicht houden op de uitvoering van het werk.

Preventieve maatregelen

Naast het oplossen van bestaande funderingsschade, moet uw VvE ook preventieve maatregelen overwegen om toekomstige schade te voorkomen, zoals regelmatige inspecties en drainageverbeteringen.

Door deze taken proactief uit te voeren en snel actie te ondernemen wanneer dat nodig is, blijft niet alleen de marktwaarde van het hele pand behouden, maar wordt ook het welzijn en de gemoedsrust van alle eigenaren binnen de VvE verzekerd. Bovendien draagt een goed onderhouden en stabiel gebouw bij aan een veilige en prettige woonomgeving voor alle bewoners.

Hoe kan Parel Beheer u helpen?

Bij Parel Beheer begrijpen we dat funderingsschade een complex en zorgwekkend probleem kan zijn voor uw VvE. Daarom bieden we uitgebreide ondersteuning en expertise om u te helpen bij het omgaan met dit probleem. Ons ervaren team staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het proces, van het identificeren van schade tot het implementeren van effectieve oplossingen. Bovendien bieden we advies en begeleiding bij het opstellen van een onderhoudsplan en het implementeren van preventieve maatregelen om toekomstige schade te voorkomen.

Heeft u verdere vragen of wenst u advies over funderingsschade in uw VvE? Neem gerust contact met ons op. Samen kunnen we werken aan het identificeren, beheren en herstellen van funderingsschade om zo de marktwaarde van uw gebouw te waarborgen.